THỦ TỤC GIA NHẬP HIỆP HỘI VÀ THẨM QUYỀN KẾT NẠP HỘI VIÊN

1. Các tổ chức doanh nghiệp nêu ở Điều 2 của Điều lệ có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội cần nộp hồ sơ xin gia nhập để Hiệp hội quyết định.

2. Thủ tục kết nạp hội viên gồm:

a) Đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu đơn do Hiệp hội quy định);

b) Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

c) Các tài liệu chứng minh hoạt động liên quan lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ của các tổ chức muốn gia nhập.

Hội viên danh dự có thể được Hiệp hội xem xét, công nhận trên cơ sở được ít nhất có 2 uỷ viên trong Ban Chấp hành Hiệp hội giới thiệu và đề cử.

3. Hiệp hội quy định các hình thức, trình tự, thủ tục và các hồ sơ, biểu mẫu cụ thể để xem xét, quyết định kết nạp hội viên.