Bộ GTVT yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

11/12/2023

Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị về việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước ngành giao thông vận tải.

Một trong những nội dung trong phân cấp, phân quyền ngành GTVT là địa phương được đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ (kể cả quốc lộ) nhằm thu hút các thành phần kinh tế khai thác, phát triển tiềm năng, lợi thế của địa phương (Ảnh minh họa).

Xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ

Chỉ thị do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ký nêu rõ: Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021- 2030 tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 31/2021 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021- 2025, Nghị quyết số 04/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, chỉ đạo của Bộ GTVT, các cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện việc phân cấp, phân quyền công tác quản lý nhà nước của Bộ cho các địa phương, các cơ quan trực thuộc.

Đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc nghiêm túc thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật được giao, Bộ GTVT yêu cầu cục trưởng các cục quản lý nhà nước chuyên ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Sau khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi liên quan đến phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước ngành giao thông vận tải, hình thành hành lang pháp lý chặt chẽ, đầy đủ, các cục quản lý nhà nước chuyên ngành khẩn trương đề xuất xây dựng mới, bổ sung các văn bản hướng dẫn chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tiếp tục nghiên cứu, thường xuyên chủ động rà soát, đề xuất kịp thời các nội dung có thể phân cấp, phân quyền đảm bảo nguyên tắc quản lý thống nhất, tập trung, mỗi nhiệm vụ chỉ do một cơ quan quản lý, không chồng chéo.

Giao địa phương những việc có tiềm năng, lợi thế để quản lý hiệu quả cao hơn

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện theo nguyên tắc Trung ương thực hiện việc ban hành chính sách (các quy định, tiêu chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật) thống nhất áp dụng cả nước. Giao địa phương những việc mà địa phương phát huy được tiềm lực, lợi thế để quản lý hiệu quả cao hơn.

"Cục trưởng các cục quản lý nhà nước chuyên ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra các nội dung đã phân cấp cho địa phương, cho các cơ quan của Bộ; phát hiện những tồn tại, bất cập đối với các nội dung đã phân cấp để kiến nghị điều chỉnh kịp thời", Bộ GTVT yêu cầu.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 04/2022, trong đó Chính phủ yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy định của pháp luật chuyên ngành, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành, giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Trong đó: Chính phủ tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tăng cường năng lực dự báo, phân tích và đề xuất chính sách; Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ; lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ chức thi hành pháp luật; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không quyết định các vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành theo phân công của Chính phủ và những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi đã được phân cấp, phân quyền.

Cũng tại Nghị quyết 04, Thủ tướng Chính phủ giao ngành GTVT sửa đổi, bổ sung Điều 39, Điều 46 và một số điều liên quan tại dự thảo Luật Giao thông đường bộ 2008 theo hướng: nhà nước tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn. Đẩy mạnh hợp tác đối tác công - tư, trung ương và địa phương được đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường bộ (kể cả quốc lộ) nhằm thu hút các thành phần kinh tế khai thác, phát triển tiềm năng, lợi thế của địa phương, chủ động giải phóng mặt bằng cho công tác đầu tư xây dựng đường bộ và thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác phù hợp với định hướng phân quyền, phân cấp.

Trần Duy

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-yeu-cau-day-manh-phan-cap-phan-quyen-19223121000231188.htm