QUY CHẾ HỘI VIÊN

23/09/2020

QUY CHẾ HỘI VIÊN

HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-BCH ngày 21/9/2020

của Ban Chấp hành Hiệp hội)

CHƯƠNG I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hội viên:

Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ hoặc có liên quan đến đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tán thành Điều lệ của Hiệp hội và tự nguyện làm đơn đăng ký gia nhập Hiệp hội đều có thể được công nhận là hội viên của Hiệp hội.

Điều 2. Các hình thức hội viên:

2.1 Hội viên hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam gồm: Hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.

a) Hội viên chính thức: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hiệp hội, đóng hội phí được Hiệp hội xem xét, quyết định kết nạp làm hội viên chính thức của Hiệp hội.

b) Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp liên doanh và các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực đầu tư công trình giao thông, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

c) Hội viên danh dự: Các doanh nghiệp có đóng góp cho Hiệp hội, không có điều kiện trở thành hội viên chính thức nhưng tâm huyết, tự nguyện đóng góp xây dựng và phát triển Hiệp hội, được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự của Hiệp hội.

2.2 Tiêu chuẩn hội viên chính thức:

Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam. Đại diện hội viên tổ chức gia nhập Hội phải là công dân Việt Nam từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ từ đại học trở lên đã và đang công tác trong

- 1 -

lĩnh vực liên quan đến đầu tư xây dựng nêu trên có uy tín, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt.

Điều 3. Thủ tục kết nạp hội viên:

3.1. Thủ tục kết nạp hội viên

a) Đơn xin gia nhập Hiệp hội (Theo mẫu đơn do Hiệp hội quy định);

b) Bản sao quyết định thành lập, Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy Chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;

c) Các tài liệu chứng minh hoạt động liên quan lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ của các tổ chức muốn gia nhập.

3.2. Hội viên danh dự có thể được Hiệp hội xem xét, công nhận trên cơ sở được ít nhất có 2 uỷ viên trong Ban Chấp hành Hiệp hội giới thiệu và đề cử.

3.3. Hiệp hội quy định các hình thức, trình tự, thủ tục và các hồ sơ, biểu mẫu cụ thể để xem xét, quyết định kết nạp hội viên.

CHƯƠNG II

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

Điều 4. Quyền của Hội viên:

4.1 Hội viên chính thức có các quyền sau đây:

a) Được cấp giấy chứng nhận "Hội viên Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam”;

b) Được tham dự Đại hội, thảo luận, biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội;

c) Được tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc các cơ quan trực thuộc Hiệp hội;

d) Tham gia các hoạt động của Hiệp hội theo nguyện vọng khi đáp ứng các điều kiện do Hiệp hội quy định;

e) Được thông báo, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về hoạt

động của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.

4.2 Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Điều 5. Nghĩa vụ của Hội Viên:

5.1 Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.

5.2 Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.

5.3 Bảo vệ uy tín, danh dự của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.

5.4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.

5.5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

Điều 6. Hội phí:

Mức hội phí và phương thức, thời hạn thu hội phí của hội viên áp dụng theo Quy chế Quản lý tài chính của Hiệp hội.

CHƯƠNG III

KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

Điều 7. Khen thưởng:

7.1. Hội viên của Hiệp hội có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hiệp hội, trong công tác xây dựng và phát triển Hiệp hội được Ban chấp hành Hiệp hội xét khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

7.2. Hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Hội và Quy chế thi đua khen thưởng do Ban Chấp hành Hội ban hành.

Điều 8. Kỷ luật:

Các hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ của Hiệp hội; không chấp hành các nghị quyết của Đại hội và quyết định của Ban Chấp hành gây ảnh hưởng đến quyền lợi và uy tín của Hiệp hội, tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị thi hành một trong các hình thức kỷ luật sau: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ hoặc đề nghị xử lý trước pháp luật.

Thẩm quyền, quy trình xem xét, kỷ luật trong nội bộ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế thi đua khen thưởng do Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành.

Điều 9. Chấm dứt tư cách hội viên:

9.1. Tư cách hội viên đương nhiên bị chấm dứt nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Hiệp hội ngừng hoặc bị đình chỉ hoạt động;

b) Hiệp hội bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản;

c) Bị tòa án tước quyền công dân;

d) Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội.

9.2. Tư cách hội viên sẽ bị chấm dứt theo quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội với sự nhất trí bằng văn bản của 2/3 (hai phần ba) tổng số hội viên trở lên khi hội viên đó vi phạm một trong các điều sau:

a) Hội viên vi phạm Điều lệ, các quy định, các nghị quyết của Đại hội và quyết định của Hiệp hội, gây tốn hại tới uy tín, danh dự, tài sản và tài chính của Hiệp hội;

b) Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam, bị truy tố trách nhiệm hình sự hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy tắc trong lĩnh vực

đầu tư, xây dựng các: công trình giao thông đường bộ;

c) Không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hội viên, không đóng hội phí từ 01 năm trở lên.

9.3. Hội viên bị chấm dứt tư cách phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác phát sinh trước thời điểm bị chấm dứt tư cách hội viên và phải trả lại thẻ hội viên trước khi ra khỏi Hiệp hội.

9.4. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể các trình tự, thủ tục, hồ sơ chấm dứt tư cách và xoá tên hội viên của Hiệp hội.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10. Hiệu lực thi hành:

10.1 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

10.2 Mọi thay đổi đối với Quy chế này do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định./.