QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

23/09/2008

QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

CỦA HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-VARSI ngày 11/07/2019 của

Ban Chấp hành Hiệp hội)

CHƯƠNG I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (“Quy chế”) quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (“Hiệp hội”).

Điều 2. Đối tượng áp dụng Quy chế này.

Quy chế áp dụng đối vớiBan Chấp hành Hiệp hội (“Ban Chấp hành”), Ban Thường vụ Hiệp hội (“Ban Thường vụ”), Ban Kiểm tra Hiệp hội (“Ban Kiểm tra”), Văn phòng Hiệp hội (“Văn phòng”),Hội viên Hiệp hội (“Hội viên”), cácđơn vị, tổ chức và cá nhânkhác có liên quan.

CHƯƠNG II.

NGƯỜI THỰC HIỆN PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP

THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

3.1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Hiệp hội (“Người phát ngôn”) là:

 1. Chủ tịch Hiệp hội;
 2. Phó Chủ tịch Hiệp hội có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ, đồng thờichịu trách nhiệm tổ chức họp báo hoặc thông tin cho các cơ quan báo chí và nhân dân về các vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông

3.2. Chủ tịch Hiệp hội có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Ban Chấp hành Hiệp hội (“Người được ủy quyền phát ngôn”) phát ngôn hoặc phối hợp với Người phát ngôn để thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao;

Trong trường hợp cần thiết, nếu Phó Chủ tịch Hiệp hội không thể thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 3.1.bnêu trên thì phải báo cáo để Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền cho người khác có trách nhiệm thuộc Ban Chấp hành thực hiện việc phát ngôn. Việc ủy quyền phát ngôn là có thời hạn và phải được thể hiện bằng văn bản.

3.3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền lại cho người thứ 3 thực hiện công việc nêu tại Điều 3.2 của Quy chế này.

3.4. Chỉ những Người phát ngôn và Người được ủy quyền phát ngôn quy định tại Điều 3. 1 và Điều 3.2 nêu trên mới được nhân danh Hiệp hội để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do những người này cung cấp cho báo chí là thông tin chính thức về hoạt động và quan điểm của Hiệp hội.

3.5. Các Phòng, Ban, Hội viên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khác không được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế này thì không được nhân danh Hiệp hội để phát ngôn, cung cấp thông tin và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn

4.1. Quyền hạn của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn:

 1. Nhân danh, đại diện cho Hiệp hội thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 2. Yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Văn phòng, Hội viên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan khác trong Hiệp hội cung cấp thông tin, chuẩn bị nội dung có liên quan phục vụ cho việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Văn phòng, Hội viên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong Hiệp hội chuẩn bị nội dung có liên quan để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi có yêu cầu cung cấp thông tin của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn. Người phát ngôn, Nguời được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.

 1. Có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
 2. Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng tải không chính xác nội dung thông tin mà Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn đã cung cấp, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

4.2. Trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn:

Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hiệp hội về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

CHƯƠNG III.

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP

THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 5. Nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

5.1. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn định kỳ hoặc đột xuất thực hiện việc cung cấp thông tin của Hiệp hội, trả lời các vấn đề báo chí đề nghị, phản hồi các vấn đề báo phí phản ánh, đặc biệt là thông tin ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Hiệp hội.

5.2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp:

a. Nhhững vấn đề thuộc bí mật nhà nước theo quy, không thuộc chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội và không phù hợp với các quy định của Quy chế này;

 1. Các vụ kiện, vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử;
 2. Các văn bản, chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được quyền công khai, phổ biến;
 3. Các vấn đề mà Hội viên đã có ý kiến đề nghị Hiệp hội không công bố và được Ban Chấp hành phê duyệt.
 4. Các vấn đề được Ban Chấp hành quyết định là không công bố.

Điều 6. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

6.1. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên trang thông tin điện tử chính thức của Hiệp hội (varsi.vn);

6.2. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên. Việc trả lời phỏng vấn trên báo chí được thực hiện theo quy định tại Luật Báo chí;

6.3. Gửi thông cáo báo chí, công văn, thư tín, các tài liệu điện tử với vai trò của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn bằng văn bản hoặc qua thư điện tử từ địa chỉ email chính thức của Hiệp hội.

6.4. Tổ chức họp báo theo quy định của Luật Báo chí.

Điều 7. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

Người phát ngôn có thể tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về các nội dung chủ yếu sau:

 1. Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội;
 2. Quan điểm và ý kiến chỉ đạo, khuyến cáo cho Hội viên, các đơn vị, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đối với các vấn đề quan trọng được dư luận báo chí và xã hội quan tâm;
 3. Các kế hoạch, chương trình công tác, chương trình hoạt động, nội dung hội nghị, cuộc họp, các sự kiện của Hiệp hội;
 4. Các hoạt động đối nội, đối ngoại khác Hiệp hội cần công bố với báo chí.

Điều 8. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

8.1. Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, hoặc vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của Hiệp hội nhằm định hướng và cảnh báo kịp thời trong xã hội; thông tin về quan điểm và giải pháp xử lý của Hiệp hội đối với các sự kiện, vấn đề đó;

Trường hợp xảy ra sự kiện cần có ngay ý kiến ban đầu của Hiệp hội thì Người phát ngôn có trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian sớm nhất có thể, kể từ khi sự kiện xảy ra;

8.2. Khi có căn cứ về báo chí đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Hiệp hội quản lý, Người phát ngôn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan báo chí đó đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Trưởng các Phòng, Ban, Hội viên, các đơn vị, tổ chức khác thuộc Hiệp hội có trách nhiệm:

9.1. Phổ biến Quy chế này tới toàn thể người lao động thuộc tổ chức, đơn vị mình; kịp thời báo cáo Chủ tịch Hiệp hội (gửi về Văn phòng Hiệp hội) những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế;

9.2. Phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn để thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Quy chế này./.

Điều 10. Xử lý vi phạm

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Văn Phòng, Hội viên, các đơn vị, tổ chức và cá nhân khác có liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Hiệp hội.

Điều 11. Hiệu lực

11.1. Quy chế gồm 4 Chương, 11 Điều, được Ban Chấp hành thông qua ngày 11/07/2019.

Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật hoặc theo quy định tại Quy chế này sau khi được thông qua

Bài viết liên quan