CHÍNH SÁCH HỘI VIÊN

1. Hội viên chính thức có các quyền sau đây

a) Được cấp thẻ "Hội viên Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam";

b) Được tham dự Đại hội, thảo luận, biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội;

c) Được tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc các cơ quan trực thuộc Hiệp hội;

d) Tham gia các hoạt động của Hiệp hội theo nguyện vọng khi đáp ứng các điều kiện do Hiệp hội quy định;

đ) Được thông báo, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội;

e) Được Hiệp hội giúp đỡ, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông đường bộ theo quy định của Hiệp hội;

f) Được quyền đề đạt ý kiến về các hoạt động của Hiệp hội hoặc các vấn đề có liên quan đến đầu tư, xây dựng công trình giao thông đường bộ. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các cơ sở trong và ngoài ngành để hợp đồng, làm chuyên gia kỹ thuật;

g) Được Hiệp hội giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng trong việc đầu tư và xây dựng các công trình giao thông đường bộ và được miễn, giảm các chi phí tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức (như bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo…) theo quy định của Hiệp hội;

h) Tạo điều kiện, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ khi Hội viên của hội gặp khó khăn trong quá trình liên kết, hợp tác trong việc xây dựng nguồn nhân lực xây dựng các công trình giao thông đường bộ;

i) Được hưởng các quyền khác theo quy định của Hiệp hội và theo Điều lệ này;

j) Được xin ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia;

2. Hội viên liên kết và hội viên danh dự có các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền đề cử, ứng cử vào Ban lãnh đạo Hiệp hội và không được biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.

2. Nghĩa vụ của hội viên

1. Tuân thủ các quy định của Điều lệ, các nghị quyết Đại hội, quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội và các quy định khác do Hiệp hội ban hành.

2. Đoàn kết, hợp tác giữa các hội viên để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Ban Chấp hành Hiệp hội phân công nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của Hiệp hội được hiệu quả.

3. Phối hợp, hỗ trợ các hội viên khác nhằm tăng cường sự đoàn kết và vì sự vững mạnh của Hiệp hội.

4. Cung cấp cho Ban Chấp hành Hiệp hội những thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định của Hiệp hội.