VARSI Việt Nam

Chính sách hội viên

CHÍNH SÁCH HỘI VIÊN1. Hội viên chính thức có các quyền sau đâya) Được cấp thẻ "Hội viên Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam";...

Điều lệ hoạt động

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNHGIAO THÔNG ĐƯỜNG...

Tôn chỉ mục đích

TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH- Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, không...

Giới thiệu

GIỚI THIỆUHiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trong lĩnh...

« 1 »