CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 460/QD-BNV
Ngày 31/05/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam.

2. Tên tiếng Anh: Vietnamese Association of Road Systems Investors

3. Biểu tượng của Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (nếu có) được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, không vụ lợi của các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn cả nước.

2. Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, liên kết để hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên trong việc đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ thông qua trao đổi kinh nghiệm, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành cho hội viên; tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao chất lượng, giảm thiểu chi phí các công trình, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ hiệp hội được Bộ Nội vụ phê duyệt.

2. Trụ sở của Hiệp hội đặt tại: Tầng 8 tòa nhà Golden Building, số 473 Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Hiệp hội có thể thành lập văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tập hợp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam.

2. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ và các ban ngành có liên quan đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Chương II
NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ

Điều 6. Nhiệm vụ của Hiệp hội

Hoạt động theo đúng Điều lệ Hiệp hội và tuân thủ pháp luật về hội.

Làm đầu mối tập hợp, đoàn kết các hội viên cùng nhau hoạt động nhằm thúc đẩy liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ ngày càng hiệu quả hơn. Giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên trong hoạt động nghề nghiệp.

Phổ biến, cung cấp thông tin cho hội viên về hoạt động của Hiệp hội và các hoạt động liên quan đến đầu tư công trình giao thông đường bộ theo quy định của Hiệp hội phù hợp với pháp luật.

Hỗ trợ, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để cùng phát triển, phối hợp giữa các doanh nghiệp với hội viên, giữa hội viên với các tổ chức kinh tế khác và làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, các chính sách của Nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức các hội nghị khoa học, kết nối giữa các doanh nghiệp đầu tư để thực hiện việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong việc xây dựng nhằm giảm thiểu tối đa chi phí và nâng cao chất lượng công trình, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Cập nhật và cung cấp các thông tin, diễn biến và xu hướng phát triển, thực tiễn, kinh nghiệm về lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ trong nước, khu vực và quốc tế cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Góp phần hỗ trợ và khuyến nghị các cơ quan chức năng trong việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh các hoạt động về đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Ban hành và hướng dẫn hội viên thực hiện quy tắc đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp.

Điều 7. Quyền hạn của Hiệp hội

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông đường bộ Việt Nam. Vận động hội viên đoàn kết, cùng góp trí tuệ, tài lực và vật lực để xây dựng phát triển Hiệp hội.

2. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội và đại diện cho hội viên về quyền và lợi ích hợp pháp trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội, hoà giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội.

3. Chủ động thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, đào tạo và thực hiện các chương trình, dự án nhằm mục đích phát triển lĩnh vực đầu tư các công trình giao thông đường bộ; Tổ chức, phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, các lớp huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn có liên quan cho hội viên có nhu cầu cập nhật kiến thức theo quy định của pháp luật.

5. Đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định pháp luật.

6. Phối hợp hoặc đề cử hội viên tham gia với các cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân liên quan khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hiệp hội và đi công tác ở nước ngoài khi có yêu cầu.

7. Được gây quỹ cho Hiệp hội trên cơ sở đóng góp hội phí của hội viên, thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

8. Được nhận tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Xuất bản sách, báo, tạp chí, tập san, bản tin, các ấn phẩm và các trang thông tin điện tử liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật.

10. Được gia nhập hoặc liên kết với các Hiệp hội và các tổ chức trong và ngoài nước có mục tiêu hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế.

11. Được thành lập các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Nghĩa vụ của Hiệp hội

1. Chấp hành quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội trong quá trình tổ chức các hoạt động của Hiệp hội, các quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội và Điều lệ Hiệp hội. Không lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện các công việc: Hoạt động hàng năm của Hiệp hội, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, thay đổi các chức danh lãnh đạo chủ chốt; thay đổi địa chỉ trụ sở; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, thành lập văn phòng đại diện và các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Hiệp hội.

3. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Lập và lưu giữ tại trụ sở Hiệp hội danh sách hội viên, chi hội, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội; sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hiệp hội và văn phòng đại diện; biên bản các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra Hiệp hội.

5. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạt động Hiệp hội.

Chương III
HỘI VIÊN

Điều 9. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

a) Hội viên chính thức: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hiệp hội, đóng hội phí được Hiệp hội xem xét, quyết định kết nạp làm hội viên chính thức của Hiệp hội.

b) Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam, các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực đầu tư công trình giao thông, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

c) Hội viên danh dự: Các doanh nghiệp có đóng góp cho Hiệp hội, không có điều kiện trở thành hội viên chính thức nhưng tâm huyết, tự nguyện đóng góp xây dựng và phát triển Hiệp hội, được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự của Hiệp hội.

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức:

Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam. Đại diện hội viên tổ chức gia nhập Hội phải là công dân Việt Nam từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ từ đại học trở lên đã và đang công tác trong lĩnh vực liên quan đến đầu tư xây dựng nêu trên có uy tín, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt.

Điều 10. Quyền lợi của hội viên

1. Hội viên chính thức có các quyền sau đây:

a) Được cấp thẻ "Hội viên Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam";

b) Được tham dự Đại hội, thảo luận, biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội;

c) Được tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc các cơ quan trực thuộc Hiệp hội;

d) Tham gia các hoạt động của Hiệp hội theo nguyện vọng khi đáp ứng các điều kiện do Hiệp hội quy định;

đ) Được thông báo, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội;

e) Được Hiệp hội giúp đỡ, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình giao thông đường bộ theo quy định của Hiệp hội;

f) Được quyền đề đạt ý kiến về các hoạt động của Hiệp hội hoặc các vấn đề có liên quan đến đầu tư, xây dựng công trình giao thông đường bộ. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các cơ sở trong và ngoài ngành để hợp đồng, làm chuyên gia kỹ thuật;

g) Được Hiệp hội giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng trong việc đầu tư và xây dựng các công trình giao thông đường bộ và được miễn, giảm các chi phí tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức (như bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo…) theo quy định của Hiệp hội;

h) Tạo điều kiện, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ khi Hội viên của hội gặp khó khăn trong quá trình liên kết, hợp tác trong việc xây dựng nguồn nhân lực xây dựng các công trình giao thông đường bộ;

i) Được hưởng các quyền khác theo quy định của Hiệp hội và theo Điều lệ này;

j) Được xin ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục tham gia;

2. Hội viên liên kết và hội viên danh dự có các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền đề cử, ứng cử vào Ban lãnh đạo Hiệp hội và không được biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.

Điều 11. Nghĩa vụ của hội viên

1. Tuân thủ các quy định của Điều lệ, các nghị quyết Đại hội, quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội và các quy định khác do Hiệp hội ban hành.

2. Đoàn kết, hợp tác giữa các hội viên để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Ban Chấp hành Hiệp hội phân công nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của Hiệp hội được hiệu quả.

3. Phối hợp, hỗ trợ các hội viên khác nhằm tăng cường sự đoàn kết và vì sự vững mạnh của Hiệp hội.

4. Cung cấp cho Ban Chấp hành Hiệp hội những thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định của Hiệp hội.

Điều 12. Thủ tục gia nhập Hiệp hội và thẩm quyền kết nạp hội viên

1. Các tổ chức doanh nghiệp nêu ở Điều 2 của Điều lệ này có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội cần nộp hồ sơ xin gia nhập để Hiệp hội quyết định.

2. Thủ tục kết nạp hội viên gồm:

a) Đơn xin gia nhập Hiệp hội (theo mẫu đơn do Hiệp hội quy định);

b) Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

c) Các tài liệu chứng minh hoạt động liên quan lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ của các tổ chức muốn gia nhập.

Hội viên danh dự có thể được Hiệp hội xem xét, công nhận trên cơ sở được ít nhất có 2 uỷ viên trong Ban Chấp hành Hiệp hội giới thiệu và đề cử.

3. Hiệp hội quy định các hình thức, trình tự, thủ tục và các hồ sơ, biểu mẫu cụ thể để xem xét, quyết định kết nạp hội viên.

Điều 13. Chấm dứt tư cách hội viên

1. Tư cách hội viên đương nhiên bị chấm dứt nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Hiệp hội ngừng hoặc bị đình chỉ hoạt động;

b) Hiệp hội bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản;

c) Bị tòa án tước quyền công dân;

d) Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội.

2. Tư cách hội viên sẽ bị chấm dứt theo quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội với sự nhất trí bằng văn bản của 2/3 (hai phần ba) tổng số hội viên trở lên khi hội viên đó vi phạm một trong các điều sau:

a) Hội viên vi phạm Điều lệ, các quy định, các nghị quyết của Đại hội và quyết định của Hiệp hội, gây tổn hại tới uy tín, danh dự, tài sản và tài chính của Hiệp hội;

b) Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam, bị truy tố trách nhiệm hình sự hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy tắc trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ;

c) Không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hội viên, không đóng hội phí từ 01 năm trở lên.

3. Hội viên bị chấm dứt tư cách phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác phát sinh trước thời điểm bị chấm dứt tư cách hội viên và phải trả lại thẻ hội viên trước khi ra khỏi Hiệp hội.

4. Ban Chấp hành Hiệp hội quy địnhcụ thể các trình tự, thủ tục, hồ sơ chấm dứt tư cách và xoá tên hội viên của Hiệp hội.

Chương IV
TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI

Điều 14. Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội

1. Đại hộiđại biểu toàn quốc;

2. Ban Chấp hành Hiệp hội;

3. Ban Thường vụ Hiệp hội;

4. Ban Kiểm tra Hiệp hội;

5. Văn phòng Hiệp hội;

6. Các ban chuyên môn và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội (nếu có).

7. Hiệp hội các nhà đầu tư các công trình giao thông đường bộ tại ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ tỉnh) do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ hoạt động, nếu tán thành Điều lệ của Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, tự nguyện làm đơn xin gia nhập thì được Hiệp hội xem xét, quyết định kết nạp làm hội viên chính thức của Hiệp hội.

Điều 15. Đại hộiđại biểu toàn quốc của Hiệp hội

1. Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (sau đây gọi chung là Đại hội) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội, nhiệm kỳ 3 năm một lần do Ban Chấp hành Hiệp hội triệu tập. Thành phần, số lượng đại biểu tham dự Đại hội do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định.

2. Đại hội bất thường được Ban Chấp hành Hiệp hội triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số uỷ viên trong Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị. Nội dung của Đại hội bất thường do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định.

3. Đại hội có nhiệm vụ:

a) Xem xét, thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động, báo cáo tài chính của Hiệp hội nhiệm kỳ trước và thông qua các chương trình, kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo;

b) Thảo luận và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội (nếu có);

c) Quyết định số lượng thành viên Ban Chấp hành, bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội;

d) Quyết định khen thưởng đối với hội viên của Hiệp hội;

đ) Thảo luận và thông qua quyết định về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể Hiệp hội (nếu có);

e) Thông qua quyết định gia nhập các tổ chức nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực đầu tư các công trình giao thông đường bộ trong nước (nếu có);

g) Thảo luận các vấn đề về đầu tư công trình giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật có liên quan mà hội viên quan tâm;

h) Quyết định các vấn đề khác thuộc về tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội;

i) Thông qua nghị quyết Đại hội.

4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:

a) Việc lựa chọn hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín tại Đại hội do Đại hội quyết định;

b) Các nghị quyết của Đại hội được biểu quyết thông qua khi được quá 1/2 (một phần hai) tổng số đại biểu chính thức có mặt tán thành. Riêng trường hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc giải thể Hiệp hội phải được sự nhất trí của ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số đại biểu có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 16. Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội bầu ra, là cơ quan lãnh đạo mọi hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành theo nhiệm kỳ Đại hội của Hiệp hội.

2. Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội quyết định và bầu trực tiếp từ các hội viên chính thức của Hiệp hội. Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội có thể được bầu bổ sung trong nhiệm kỳ nhưng không quá 1/3 (một phần ba) tổng số uỷ viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định. Việc bầu bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định.

3. Ban Chấp hành Hiệp hội họp định kỳ sáu tháng một lần. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hiệp hội có thể triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội bất thường để giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách của Hiệp hội khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội đề nghị. Chương trình, tài liệu hội nghị được gửi cho các thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội 05 (năm) ngày trước ngày dự định diễn ra cuộc họp.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hiệp hội:

a) Tổ chức triển khai và lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội, nghị quyết Ban Chấp hành và Điều lệ Hiệp hội;

b) Xây dựng các quy định, quy chế hoạt động của Hiệp hội, các chương trình hoạt động của Ban Chấp hành hàng năm và cả nhiệm kỳ theo nghị quyết Đại hội;

c) Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức liên quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để góp phần phát triển Hiệp hội;

d) Lãnh đạo hoạt động của các ban chuyên môn và Văn phòng Hiệp hội;

đ) Quyết định số lượng thành viên Ban Thường vụ và bầu Ban Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Phó Tổng Thư ký và một số uỷ viên;

e) Quyết định các vấn đề khác, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội;

f) Quy định hình thức, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn xét khen thưởng và kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân hội viên.

Điều 17. Ban Thường vụ Hiệp hội

1. Ban Thường vụ Hiệp hội là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu ra, giúp Ban Chấp hành giải quyết các công việc thường xuyên của Hiệp hội. Ban Thường vụ Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, các Phó Tổng Thư ký và một số uỷ viên. Số lượng uỷ viên Ban Thường vụ Hiệp hội không quá 1/3 (một phần ba) tổng số uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội trong mỗi nhiệm kỳ.

2. Ban Thường vụ Hiệp hội họp định kỳ 03 tháng một lần, khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội có thể họp Ban Thường vụ Hiệp hội bất thường khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số uỷ viên trong Ban Thường vụ yêu cầu. Các nội dung của Ban Thường vụ Hiệp hội được biểu quyết, thông qua khi có đa số ý kiến uỷ viên thường vụ dự họp tán thành.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụHiệp hội:

a) Lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội giữa 02 kỳ họp của Ban Chấp hành;

b) Lập kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Ban Chấp hành;

c) Chỉ đạo, quản lý các tổ chức trực thuộc Hiệp hội và ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành Hiệp hội giao;

đ) Xem xét, đề nghị Chủ tịch Hiệp hội ra quyết định thành lập hoặc giải thể các tổ chức trực thuộc theo Điều lệ Hiệp hội và theo quy định của pháp luật;

e) Thông qua quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký kết hợp đồng lao động đối với nhân sự Văn phòng, các ban chuyên môn, các tổ chức pháp nhân trực thuộc Hiệp hội.

Điều 18. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội

1. Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu ra trong số các uỷ viên Ban Thường vụ, là đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật và là chủ tài khoản thứ nhất của Hiệp hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hiệp hội theo nhiệm kỳ của Đại hội.

2. Chủ tịch Hiệp hội có nhiệm vụ:

a) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội để triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội và nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội;

b) Ký ban hành quy chế quản lý và hoạt động của Hiệp hội; các nghị quyết sau khi đã được Đại hội, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hiệp hội thông qua;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ và quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội.

3. Trong trường hợp Chủ tịch Hiệp hội vắng mặt, nếu cần có thể uỷ quyền cho Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch.

4. Phó Chủ tịch Hiệp hội

a) Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội, do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu ra, được Chủ tịch Hiệp hội phân công phụ trách một số mặt hoạt động của Hiệp hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội.

b) Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội giúp Chủ tịch Hiệp hội điều hành các hoạt động của Hiệp hội theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội và được ủy quyền điều hành các công việc khi Chủ tịch Hiệp hội vắng mặt. Số lượng Phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định.

Điều 19. Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký

1. Tổng Thư ký Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội, do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu ra, thường trực giải quyết các công việc của Hiệp hội do Chủ tịch Hiệp hội phân công, điều hành mọi hoạt động thường ngày của Hiệp hội và Văn phòng Hiệp hội.

2. Tổng Thư ký Hiệp hội có nhiệm vụ: chuẩn bị nội dung các kỳ sinh hoạt của Ban Chấp hành Hiệp hội, định kỳ báo cáo Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội, lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội, quản lý tài liệu, tài sản và tài chính của Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hiệp hội.

3. Phó Tổng Thư ký Hiệp hội là người giúp việc cho Tổng Thư ký Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Tổng Thư ký Hiệp hội và Phó Chủ tịch Hiệp hội được phân công phụ trách một số mặt về công tác của Hiệp hội.

4. Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký Hiệp hội làm thư ký trong các kỳ họp của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hiệp hội.

Điều 20. Ban Kiểm tra Hiệp hội

1. Ban Kiểm tra Hiệp hội do Đại hội bầu ra, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và một số uỷ viên. Trưởng Ban Kiểm tra phải là ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội.

2. Ban Kiểm tra Hiệp hội có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, quy chế và hoạt động của Hiệp hội;

b) Kiểm tra tư cách hội viên, kiểm tra hoạt động của hội viên để trình Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định biểu dương khen thưởng, đồng thời phát hiện các vi phạm để kịp thời chấn chỉnh;

c) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của các tổ chức thuộc Hiệp hội;

d) Xem xét, đề xuất với Ban Thường vụ Hiệp hội giải quyết tranh chấp, các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến Hiệp hội, hội viên và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội;

đ) Báo cáo kết quả kiểm tra trong các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Đại hội theo quy chế hoạt động của Hiệp hội.

Điều 21. Văn phòng, các ban chuyên môn và các tổ chức pháp nhân thuộc Hiệp hội

1. Văn phòng và các ban chuyên môn của Hiệp hội là bộ phận giúp việc cho Ban Chấp hành Hiệp hội và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hiệp hội, hoặc một Phó Chủ tịch Hiệp hội theo phân công của Chủ tịch Hiệp hội.

2. Việc thành lập và bổ nhiệm nhân sự Văn phòng, các ban chuyên môn của Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội thông qua, Văn phòng Hiệp hội trình Chủ tịch Hiệp hội quyết định. Các nhân viên của Văn phòng Hiệp hội được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng.

3. Tuỳ theo nhu cầu công tác, Hiệp hội có thể thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc Hiệp hội. Việc thành lập và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của các tổ chức pháp nhân trực thuộc Hiệp hội phải theo đúng quy định của pháp luật.

4. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Hiệp hội, Văn phòng và các ban chuyên môn.

CHƯƠNG V
TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 22. Tài sản của Hiệp hội

1. Tài sản của Hiệp hội gồm: trụ sở, các phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động Hiệp hội và các tài sản khác (nếu có).

2. Văn phòng Hiệp hội có trách nhiệm quản lý, bảo quản và sử dụng tài sản của Hiệp hội đúng mục đích, có hiệu quả.

Điều 23. Tài chính của Hiệp hội

1. Các nguồn thu của Hiệp hội:

a) Hội phí của hội viên thu mỗi năm một lần (mức thu cụ thể do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định);

b) Thu nhập do các hoạt động nghiệp vụ của Hiệp hội như: dịch vụ, tư vấn, xuất bản, phổ biến kiến thức và thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

c) Nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

d) Các khoản thu hợp pháp khác.

Nguồn thu từ các hoạt động của Hiệp hội không được chia cho hội viên.

2. Các khoản chi của Hiệp hội:

a) Các hoạt động truyền thông;

b) Các hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội;

c)Chi hội thảo, tập huấn, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình giao thông cho hội viên;

d) Các khoản chi cho các hoạt động thuê trụ sở, văn phòng, hành chính khác của Hiệp hội;

đ) Chi lương, phụ cấp, bảo hiểm, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên chuyên trách;

e) Các khoản chi khác (nếu có).

Điều 24. Quản lý sử dụng tài sản, tài chính của Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội xây dựng và ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản, tài chính của Hiệp hội theo quy định hiện hành về quản lý tài sản, tài chính của Nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Báo cáo tài chính hàng năm của Hiệp hội phải được kiểm toán và báo cáo trong Hội nghị Ban Chấp hành, trong Đại hội nhiệm kỳ của Hiệp hội và công khai theo quy chế tài chính của Hiệp hội.

Điều 25. Năm tài chính của Hiệp hội

Năm tài chính của Hiệp hội bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 dương lịch và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 d­ương lịch hàng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày Hiệp hội có quyết định thành lập Hiệp hội của Bộ Nội vụ và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm đó.

Chương VI
CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP; HỢP NHẤT;
ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ HIỆP HỘI

Điều 26. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp hội

1. Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp hội thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Các vấn đề về tài sản, tài chính, quyền và lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ khác của Hiệp hội liên quan đến chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể Hiệp hội được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương VII
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 27. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển Hiệp hội và trong lĩnh vực hoạt động do Hiệp hội phân công sẽ được Ban Chấp hành Hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 28. Kỷ luật

1. Tổ chức, cá nhân hội viên lợi dụng danh nghĩa của Hiệp hội làm trái với các quy định của Điều lệ Hiệp hội, làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Hiệp hội, tùy theo mức vi phạm sẽ bị khiển trách, cảnh cáo hoặc khai trừ khỏi Hiệp hội. Trường hợp gây thiệt hại về tài sản, tài chính của Hiệp hội thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể hình thức, trình tự, thủ tục xem xét, kỷ luật hội viên.

Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội

1. Chỉ có Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội phải được ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số đại biểu có mặt tại Đại hội tán thành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.

Điều 30. Hiệu lực thi hành

1. Bản Điều lệ Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam gồm 8 Chương, 30 Điều đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ .... ) của Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam nhất trí thông qua ngày tháng năm 2018 tại và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Căn cứ vào các quy định của pháp luật về hội và Điều lệ Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.