TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

- Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, không vụ lợi, tập hợp các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đầu tư công trình giao thông đường bộ trên địa bàn cả nước.

- Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, liên kết để hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên trong việc đầu tư, xây dựng các công trình giao thông đường bộ thông qua việc tập hợp, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành cho hội viên; tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, giảm thiểu chi phí các công trình, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.