Khẩn trương triển khai hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên cao tốc Bắc - Nam

13/05/2024

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên cao tốc Bắc - Nam.

Ảnh minh họa: Trung tâm điều hành đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 6 khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế rà soát, tính toán kỹ lưỡng chi phí đầu tư, gp thiết kế, kiến trúc tổng thể hệ thống giám sát, điều hành giao thông.

Chủ đầu tư các dự án thành phần khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định đảm bảo tiến độ yêu cầu, trong đó, hệ thống giám sát, điều hành giao thông của các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 phải đảm bảo hoàn thành đồng bộ vớ dự án khi đưa vào khai thác.

Đối với các cơ quan tham mưu, Bộ GTVT yêu cầu Vụ Kế hoạch - Đầu tư rà soát, tham mưu về nguồn vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai thực hiện đối với hệ thống giám sát, điều hành giao thông của các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam 2 giai đoạn.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo về phương án và tiến độ đầu tư hệ thống; chủ trì tổ chức thẩm định và tham mưu Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đầu tư công; thực hiện cơ quan chuyên môn về xây dựng trong đầu tư hệ thống giám sát, điều hành giao thông các dự án thành phần cao tốc do Nhà nước đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA 6 trong quá trình tổ chức thiết kế hệ thống giám sát, điều hành giao thông; tham gia ý kiến đầy đủ các nội dung về giải pháp thiết kế, kiến trúc tổng thể, chi phí đầu tư hệ thống đảm bảo tiết kiệm, đồng bộ, hiện đại; phối hợp với Cục QLĐTXD thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo thẩm quyền đối với các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống.

Theo yêu cầu của Bộ GTVT, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn Việt Nam sửa đổi QCVN 66:2013/BGTVT; phối hợp với Cục QLĐTXD thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo thẩm quyền đối với hệ thống giám sát, điều hành giao thông.

Ánh Minh

Nguồn: https://tapchigiaothong.vn/khan-truong-trien-khai-he-thong-giam-sat-dieu-hanh-giao-thong-tren-cao-toc-bac-nam-183240511014901869.htm